štvrtok 14. januára 2010

Lóža Tolerancia v Bratislave

Denník SME priniesol 6.mája 2003 túto radostnú správu: Na Slovensku sú slobodomurári hlavne v Bratislave a medzi umelcami, novinármi, vedcami, lekármi, povedal včera slobodomurársky majster Peter Bu, ktorý tu pred desiatimi rokmi založil lóžu Humanizmus. Tvrdí, že je v nej združených niekoľko desiatok ľudí. Presné číslo ani mená však povedať nechce – tvrdí však, že sa chystá už druhá a tretia lóža.

Aby nebol pohľad na slobodomurárske aktivity jednostranný dovoľujem si doplniť tieto oficiálne (exoterické) a neúplne informácie poznámkami a kópiami originálnych dokladov, ktoré som vložil do pôvodného textu SME a očísloval.

1) Toto je kópia originálneho listu. (averz a reverz) vytlačený na kriedovom papieri. Je to práve ten, čo Veľmajster lóže v rozhovore pre SME spomína. Bol vydaný z príležitosti založenia prvej lóže po nežnej revolúcii na Slovensku.- v Nitre. Svetlo do nej priniesli bratia z Brna. 9. mája 1992. O tejto akcii tlač ani ostatné média nepriniesli žiadnu správu. Ako sa možno nižšie presvedčiť, tak br. Peter Bu verejnosť informuje nepresne a dá sa povedať, že skôr zámerne.

V spomenutých lóžach sú registrovaní aj viacerí politici ministri poslanci súčasnej vlády aj tých minulých. Napríklad: Ján Čarnogurský patrí k rádu Nemeckých rytierov, Vladimír Mečiar bol vyznamenaný rádom Maltézskych rytierov a v rovnakom ráde bol dekorovaný aj prezident Slovenskej republiky zakrátko po nástupe do funkcie.

ZMENA - týždenník č. 14/92 uverejnil článok pod názvom" Tichá zvesť":
že dňa 12. chešvanu 5782 v Bratislave znovu založili "humanistickú“ organizáciu B´nái B´rith (Synovia zmluvy) na Slovensku, ktorá si zvolila názov Tolerancia. Prišiel ju inštalovať prezident európskeho dištriktu Maurice Honigbaum z Francúzska a s riaditeľom XIX. dištriktu prof. dr. Ehrlichom, tiež zástupcovia kontinentálneho dištriktu Veľkej Británie, prezidenti z Viedne a Budapešti, desiatky priateľov a hostí. Za slovenskú verejnosť prišiel zhromaždenie pozdraviť predseda SNR F. Mikloško a takmer celá vláda na čele s premierom J. Čarnogurským, primátor Bratislavy, diplomatický zbor, mnohí verejní činitelia, pozdravy poslali biskupi. Prejavy predniesli: Honigbaum, Ehrich, Mikloško a prezident bratislavského spoločenstva doc. P. Traubner. Oficiálna tlač ani stranícke tituly KDH sa o tejto udalosti nerozširovali.

2) Veľmajster lóže br. Peter Bu, keď nechcete verejnosti prezradiť mená svojich bratov, urobím to za Vás, aj keď tu nebudú uvedení všetci. Národ predsa má právo v demokratickom štáte, kde sa opätovne verejne prezentujete, poznať s kým má tú česť.


Menoslov členov BB Tolerancia, Bratislava


1) František Alexander 29) Ladislav Polák
2) Gabriela Alexandrová 30) Anna Považanová
3) Juraj Alner 31) Peter Redlich
4) Pavol Breiner 32) Zuzana Redlichová
5) Juraj Danciger 33) Igor Rintel
6) Ľudovít Doj 34) Peter Salner
7) Zuzana Dolejšiová 35) Eva Salnerová
8) Tibor Feldmár 36) Ervin Schonhauser
9) Ľudovít Fischer 37) Vojtech Schragge
10) Viera Fischerová 38) Otto Šimko
11) Jaroslav Franek 39) Peter Šťastný
12) Mária Fürediová 40) Juraj Stern
13) Dagmar Gavorníková 41) Zuzana Sternová
14) Tomáš Gertler 42) Irena Stromfová
15) Katarína Gertlerová 43) Eva Trachtová
16) Ivan Horský 44) Pavol Traubner
17) Otmar Karpfen 45) Katarína Traubnerová
18) Tomáš Kauffmann 46) Milan Valášek
19) Tomáš Kraus 47) Herta Vyšná
20) Tatiana Krausová 48) Loránd Vyšný
21) Pavol Kučera 49) Jozef Weiser
22) Eva Langerová 50) Jozef Weiss
23) Zolo Lenský 51) Tomáš Weiss
24) Juraj Mencer 53) Peter Werner
25) Ivan Pasternák 54} Katarína Zavarská
26) Zuzana Pasternáková 55) Miloš Žiak
27) Alica Pásztorov 56) Marina Žiaková
28) Boris Plintovič

- - - "- - - "- - - "- - - "- - - "- - - "- - -"- - - "- - -"- - - "- - -

Návrhový lístok na kandidátka pre voľby predstavenstva B ’B Tolerancia ’95
na funkciu:

navrhujem:


prezidentviceprezidentmentorsekretárstrážca pokladuochranca (ADL)SME: Ako píše lóža na svojej internetovej stránke „úsilím slobodomurára je cesta, ktorá ho sebazdokonaľovaním privedie k pochopeniu podstaty týchto dvoch pojmov, ktoré vylučujú akýkoľvek dogmatizmus, osobnú, národnostnú etnickú a rasovú neznášanlivosť, rovnako ako totalitu“.

3) Vedúcou myšlienkou slobodomurárov bolo a je: "Rozbiť starý svet a postaviť nový na slobodomurárskych základoch"! Následne prezidenti, ministri a poslanci štátov, ktoré vstúpili do Spoločnosti národov, neskôr do OSN a ktorí navrhovali a schvaľovali rôzne zákony a zmluvy - nikdy nevykonávali vôľu svojho ľudu, ale počúvali príkazy a rozkazy slobodomurárskych lóži ku škode vlastných národov. Občania si túto pascu neuvedomujú v plnom rozsahu. Táto satanská politika je však stále rovnaká, ibaže dnes sú nám predkladané inštitúcie ako: MMF, CFR, OECD, NATO atď a smerujeme (lákajú nás, sľubujú sú veľmi nedočkaví hoci naoko robia drahoty a rôzne strašenie ak nevstúpime) do Európskej únie...

SME: O pôvode slobodomurárov panuje niekoľko legiend, väčšinu z nich však vytvorili sami slobodomurári. Slobodomurárstvo, ako ho poznáme dnes, sa pravdepodobne zrodilo zo stredovekých remeselníckych cechov, lóží murárov. V tomto čase sa murári, hlavne budovatelia chrámov, vysokokvalifikovaní odborníci, tešili značnej úcte. Vďaka pápežovi sa mohli voľne pohybovať, na rozdiel od ostatných poddaných. Tajomstvá svojho remesla si chránili v lóžach, aby medzi nich neprenikol nikto „nekvalifikovaný“. Mali vlastné etické normy, ale aj poznávacie znamenia.

4) To, čo je vyššie napísané je naozaj už len legenda pre romantikov. A naivné duše. Skutočnosť je však veľmi prozaická. Slobodomurárstvo je čosi celkom iné, než prirodzený život a aktivity štátu. Pomocou miestnych jednotiek (lóži) a s použitím nástrojov medzinárodných financií, kapitalistickej tlače, ostatných masmédií a ďalších prostriedkov môžu slobodní murári a sionisti paralyzovať činnosť legitímnej vlády, a hatiť všetko jej úsilie o ochranu a prosperitu národa. Počas uplynulých dvoch storočí sa slobodomurárstvo stalo neustále rastúcou silou v európskej a americkej politike a má stále väčší podiel na ovládaní toku udalostí celého ľudstva. Nezabúdajme, že aj moderná história je z veľkej časti sprisahaním proti pravde. Citujem slová Eda Eckerta, ktoré stoja za úvahu: „Žiaden štátnik nemôže rozumieť súčasnej epoche, ani motívom, ktoré sú za medzinárodnými udalosťami, ani vývoju politického a sociálneho života národov, ani politickému a sociálnemu zmyslu istých súčasných fráz a termínov vo svete. Vidí iba fakty, ale nevie, odkiaľ prišli a nevie, čo má proti ním robiť – ak dôkladne nepreštudoval slobodomurárstvo a nespravil sám zo seba majstra všetkých tých vecí, ktoré právom patria k charakteru a aktivitám slobodomurárstva“!

SME: Prvé pravidlá akási ústava slobodomurárov bola spísaná v roku 1723 a platí pre nich dodnes. Z cechovníckych lóží vznikli tzv. „operatívne, staviteľské lóže“ mysliteľov – inteligentov. Stredisko novovzniknutej organizácie bol Londýn.

5) Slobodomurárstvo založil anglický kancelár Francis Bacon spolu so židom Ashmollom r. 1604. Prvá slobodomurárska lóža bola založená r. 1717 a prvá ústava bola potvrdená r. 1720 a nazvaná konštitúciou, v ktorej je obsiahnutá ľavicová kabbala (tým sa zdôrazňuje, že slobodomurári sú protivníkmi Krista) Práve z nej vzišlo nepriateľstvo všetkých „ľavicových“ strán k Cirkvi a priateľstvo slobodomurárov k sionistom a spájala ich spoločná nenávisť voči všetkým „pravicovým“ stranám.

SME: V lóžach sa stretávali záujemcovia o architektúru, šľachtici a iné význačné osobnosti svojej doby. Materiál, pracovné nástroje a metódy murárov nadobudli symbolický význam, ktorý sa vzťahoval k budovaniu Šalamúnovho chrámu, čo je analógia so zdokonaľovaním jednotlivca. Idea slobodomurárstva sa zvykne definovať dvoma pojmami: humanita a tolerancia.

6). Od tých čias však prešli transformáciou a touto rozprávkou balamutia nielen ľudí v každom národe, ale aj svojich bratov na najnižších stupňoch zasvätenia.
Pod heslami liberalizmu demokracie a ľudských práv sa ľudia sveta postupne stanú modernými otrokmi kapitálovo silných jedincov, klanov a nadnárodných spoločností.

SME: Prenasledovanie cirkvou trvalo až do polovice 20. storočia. Po čase vznikli pod rúškom slobodomurárskej organizácie nové mystické pseudo- a paraslobodomurárske lóže a tajné spoločnosti, ktoré mali blízko k okultizmu.

7) Marxizmus a slobodomurárstvo majú spoločný ideál pozemskej blaženosti. Aby dosiahli svojich cieľov, používa slobodné murárstvo sociálne a hospodárske revolúcie proti vlasti, rodine, majetku, morálke a náboženstvu. Slobodomurári svoje ciele dosahujú skrytými podvratnými prostriedkami uvádza do pohybu sektárske politické minority. Komunizmus zase verejnými podvratnými prostriedkami pričom sa opiera o politiku más, využívajúc ich túžby po sociálnej spravodlivosti.
Slobodomurárstvo je vlastne mysteriózne „náboženstvo“, úplne odlišné a cudzie kresťanskej viere. Tak ako iné mysteriózne kulty vedie cez zdanlivú toleranciu a uznanie cudzích božstiev k synkretizmu, a podkopáva dôveru k iným náboženstvám.
Mudrci Sionu hovoria, že Talmud je dušou Židovstva a Kabbala dušou Talmudu. Preto musí byť pravý žid Kabbalistom. Pravdou však zostáva, že kabbala má pramálo spoločného s učením Mojžišovým, - je zmesou babylonského a egyptského tajného učenia, a od neho sa odvíja celá slobodomurárska filozofia vyššej mágie. Kabbale vďačia za svoje tajomstvá, rituály a symboly všetky slobodomurárske združenia.

Prvotná kabbala mala za úlohu na základe výpočtov predpovedať zatmenie slnka. Egyptskí kňazi tieto výpočty držali v hlbokom tajomstve, lebo práve predpovedaním zatmenia národ zastrašovali a udržiavali v poslušnosti. Výpočty robili s číslami, každé číslo malo svoje písmeno a písmená tvorili slová. Napríklad: kňazi vedeli, že zatmenie slnka nastáva vždy po 18. rokoch, ale nie na rovnakom mieste, avšak vždy za 54 rokov.
Slovo kabbala v hebrejčine (ak-bal = večné zničenie – slnka, teda zatmenie) dáva zároveň aj číslo 54. Obdobie od jedného zatmenia do druhého bolo nazvané SAROT a v hebrejčine toto meno dáva číslo 666, teda číslo šelmy z Apokalypsy... Keď spočítame toto číslo, dostaneme číslo 18, čiže počet rokov od zatmenia do zatmenia. Keď zase vynásobíme 666 medzi sebou, dostaneme číslo 216 a to sú mesiace za obdobie 18.-tich rokov atď. Poznanie týchto výpočtov sa nazýva kabbala (grécky = múdrosť, tajné učenie). Odtiaľ pochádza sekta gnostikov, t.j. znalcov kabbaly, a od nich sa odvíjali sekty slobodomurárov.

SME: Slobodomurárstvo odmietalo diktatúry ako fašizmus, nacizmus a diktatúru proletariátu, počas vojny boli prenasledovaní, pretože odmietali prenasledovanie Židov. Prenasledovali ich aj komunistické vlády. (hr)

8) Uvedomuje si vôbec ľudstvo čo všetko vytvoril sionizmus a slobodomurári?
- liberalizmus dopomohol stvoriť svetový kapitalizmus.
- stvorili zlaté aj červené internacionály. Zlaté vedú Rotschildovci a ich súkmeňovci, a tým červeným dodal rozum rabínsky syn Karol Mardochaj Marx.
- internacionály zdanlivo pracujú proti sebe, ale v skutočnosti sú ako dve račie klepetá, - rozdrtia všetko, čo sa im medzi ne dostane. V podstate išlo o zboľševizovanie celého sveta (komunizmus, ktorý odskúšali od VOSR v Rusku bude zavedený v celom svete – to je tá stále utajovaná „Totalitná svetovláda“ a žiaľ, nedá sa vyskúšať na zvieratách, ale ľuďoch. A kto si to ani po uplynulých sto rokoch neuvedomuje tomu pripomínam slová z Apokalypsy - Zj.Jána: „Máte oči a nevidíte, máte uši a nepočujete...“)!
- financujú zbrojársky priemysel.
- podnecujú národnostné konflikty, podporujú občianske revolúcie, vojny a pripravujú sa aj na budúcu III. svetovú vojnu.

SME: Známi slobodomurári
G. Washington, G. Garibaldi, G. E. Lessing, J. G. Fichte, J. W. Goethe, W. A. Mozart, Eduard Beneš, A. Mucha, Th. Roosevelt, A. Rašín, M. R. Štefánik

9) tiež medzi nich patril kráľ Bedřich Veľký, František Lotrinský, kráľ Gustav (švédsky), kráľ Eduard VIII. Manuel Ortela Valladeraz, André Lebey, Ch.Radcliff, Adolf Cremier, Diderot, Helvétius, Voltaire, Rousseau. Mirabeau, Josef Balsamo alias Cagliostro, William Lilly (astrológ), Eliáš Ashmole, Francis Bacon, Goethe, Albert Pike (uznávaný SM pápež), T. G. Masaryk, Fr. Roosewelt, Kemal paša Ataturk, Magalhaes Lima, Mertinez Paschalis, herci: Douglas Fairbanks, Tom Mix, Harold Lloyd, atď.


Všebecný význam nástrojov

Kružidlo miera v hľadaní
Uholník priamosť v jednaní
Palica vôľa v uplatňovaní
Dláto súdnosť v bádaní
Olovnica hĺbka v pozorovaní
Vodováha správne uplatňovanie znalostí
Pravítko presnosť v uskutočňovaní
Páčidlo Sila vôle
Murárska lyžica láskavosť voči všetkým

Hodnostári lóže
Ctihodný majster – zasahuje do debaty, riadi prácu lóže
1. a 2. Dozorca – každý má na starosti jeden stĺp prijíma a udeľuje slovo „sediacim na stĺpoch“ – stará sa o obiehanie slova
1. Dozorca – školí tovarišov
2. Dozorca – školí učňov
Rečník – je „strážcom Ústavy“, t.j. ak sa deje niečo proti ústave, má na to upozorniť, má čítať listy z Veľkého Orientu, vyjadruje svoj názor pred hlasovaním lóže
Tajomník – vedie knihu architektúry (záznam o prácach), zabezpečuje účasť na prácach, je „strážcom pečate“)
Veľký Znalec – pripomína správnosť rituálov
Pokladník – vyberá poplatky a stará sa o peniaze, má na starosti majetok lóže
Samaritán – navštevuje chorých bratov a podáva správu o bratoch, ktorí majú starosti
Obradník – odvádza rečníka, sprevádza bratov pri ich cestách v Chráme
Pokrývač – dverník, stará sa o riadne pokrytie Chrámu, túto hodnosť obyčajne vykonáva bývalý Ctihodný Majster

Majster hodovník – stará sa o hody po práci Stĺp harmónie – stará sa, aby pri prácach znela hudba
Knihovník – vedie knižnicu lóže
Vlajkonosič


Spolu so Židmi ich obviňujú „za všetko zlo“

SME: O slobodomurároch koluje veľa rôznych fám. Spolu so Židmi bývajú obviňovaní, že majú na svedomí „všetko zlo na svete,“ pripisuje sa im ovládanie politiky a ekonomiky.

10) Taktika slobodomurárstva a sionizmu sa nezmenila po stáročia, je v podstate stále rovnaká - zmocniť sa financií, rozložiť verejnú mienku, zbaviť národ jeho duše a ducha, ovládnuť rozhodujúci politický svet a potom točiť a hrať s národmi ako s figúrkami na šachovnici. Avšak ešte aj dnes sa nájde veľa naivných ľudí, ktorí si myslia, že ide len o nevinnú hru "nudiacich" sa intelektuálov, ktorí filozofujú a hrajú sa na svojom piesočku.

SME: Negatívny postoj voči slobodomurárom vyplýva podľa odborníkov najmä z toho, že ľudia o ich činnosti a učení nevedia. „Slobodomurári pôsobili a pôsobia ako uzavreté spoločnosti, o ktorých nie je dostatok informácií. Tam, kde nie sú informácie, vznikajú fámy,“ myslí si odborník na sekty a nové náboženské hnutia Miroslav Lojda z Ústavu pre vzťahy štátu a cirkví.

11) To myslí pán M. Lojda vážne? Keď áno potom nie je odborník ale najskôr slobodný murár, ktorý zahmlieva verejnosti ešte viac pravdu. Aby mal teda viac informácií, odcitujem slobodomurársku prísahu z Konštitúcie ČSR veľkej lóže Dielne ľudskosti (ktorá je platná pre všetky lóže) a znie: „Na túto uholnicu, symbol svedomia a spravodlivosti, na túto knihu Konštitúcie, ktorá bude odteraz mojim zákonom (teda nie zákony platné pre občanov), zaväzujem sa zachovať slobodomurárske tajomstvo neporušené. Zaväzujem sa, že nikdy nič nepoviem ani nenapíšem o veciach, týkajúcich sa rádu, ktoré tu uvidím a vypočujem, iba ak by som k tomu dostal súhlas, a že to vyjadrím spôsobom, ktorý mi bude oznámený. Sľubujem, že budem na diele slobodného murárstva pracovať horlivo, vytrvalo a pravidelne. Sľubujem, že budem milovať svojich bratov a v praxi prevádzať za všetkých okolností veľký zákon ľudskej solidarity, ktorý je morálnou doktrínou slobodného murárstva. Budem pomáhať slabým, budem spravodlivý voči všetkým, budem oddaný svojej rodine, vlasti a ľudstvu. Budem dbať na svoju osobnú dôstojnosť. Sľubujem, že sa podrobím Konštitúcii ČSR veľkej lóži „Dielne ľudskosti“ v jej terajších ustanoveniach, ako aj tých, ktoré budú prijaté neskoršie (tu vidieť, že každý brat prisahá i na to, čo bude...). Súhlasím, aby proti mne boli použité tresty obsiahnuté v Konštitúcii československej veľkej lóže Dielne ľudskosti, ak nedodržím tieto záväzky.

Z uvedeného jasne vyplýva, aká závažná je taká prísaha na uholnicu. Keď si čitateľ uvedomí, že do lóže vstúpia mladí ambiciózni ľudia, ktorým budú bb všemožne pomáhať, aby sa dostali na nimi vytýčené, popredné miesta v štáte a dostanú príkaz – referovať o všetkom, čo ich bude zaujímať. Touto prísahou prakticky slobodomurárstvo získava všetky i tie najutajovanejšie tajomstvá (to je morálka...V podstate ide o geniálne premyslenú špionážnu činnosť a preto musia byť bb murári utajení, aby mohli „pracovať“... Nech sa potom nikto nečuduje ich celosvetovým výsledkom)!

SME: „Vo všeobecnosti platí zásada, že čo je nepoznané, je v istom zmysle aj tajomné. Inými slovami, čo je opradené pláštikom tajomstva a záhad, vyvoláva v našom vedomí pocit nedôvery. A od nevedomosti je už len krôčik k odmietaniu – už v podvedomí odmietame to, čo je nám cudzie,“ uvádza historička Katarína Hradská vo svojej štúdii k dejinám slobodomurárov za prvej Československej republiky.

12) Nečakal by som od historičky na dejiny slobodomurárov tak lacné vysvetlenie tohto fenoménu. Mala by vedieť, že príroda a história sú dve učiteľky života. Spoločne nám ukazujú, že život ľudstva je pretkaný ustavičným bojom. Je to večný zápas dvoch princípov – dobra a zla. Táto polarita musí byť v neustálej rovnováhe, v opačnom prípade by absolútne dobro síce ukončilo boj, ale na druhej strane by znamenalo aj koniec života. Preto k potieraniu zla je nutné ho spoznať, čo najskôr. Podľa užívania rozumu sa dá ľudstvo rozdeliť na dve skupiny:

A) Prvú skupinu tvoria dravci a šelmy ľudskej spoločnosti, - silní jedinci, ako ich vytvoril liberalizmus... Práve táto skupina bez ohľadu na všetkých ostatných sa derú k vrcholu cez mŕtvoly. Svoj vzostup plánujú chytráckym a rafinovaným využívaním rozumu.

B) Druhú skupinu, ktorá tvorí markantnú väčšinu ľudí, používa svoj rozum k vytváraniu podmienok pre pokojné súžitie so všetkými. Táto väčšina je však neustále ohrozovaná nápadmi silných jedincov, ktorí sa usilujú využiť schopnosti a prácu všetkých vo svoj vlastný prospech. Zároveň tiež ťažko rozoznáva nebezpečné nástrahy silných, aby postrehla ľstivé zlo obalené v pekných slovách a heslách. Táto druhá skupina sa ešte delí na tri druhy ľudí:

1. vedia, že niečo nie je v poriadku. Majú pocit neistoty, cítia sa ohrození ale nerobia nič, pre svoju záchranu - dúfajú v Božiu pomoc.
2. tiež nie sú spokojní. Nevedie sa im dobre a mnohým dokonca veľmi zle (to sú robotníci). Je ich veľká masa, ale nedokážu použiť svoj rozum ani na to, aby si uvedomili, že sú v područí sionistov a slobodomurárov, ktorí ich vedú podľa zásad marxizmu-leninizmu a triedneho boja.

3. postrehli nebezpečenstvo, hľadali a našli jeho pôvod a podstatu a vedú proti nemu boj. Sú to zväčša mladí ľudia, ktorým ešte nevnikol do krvi jed demoliberalizmu. Práve týchto ľudí zvádzajú na scestie tajné spoločnosti. A tak tomu bolo i za prvej ČSR.

SME: Slobodomurári podľa Miroslava Lojdu nie sú sektou, ale bratstvom či rádom. „Považujú sa za duchovný rád usilujúci zhromaždiť hodnotných jednotlivcov, ktorí by sa inak nestretli, a takto vytvoriť jadro pre budúce zjednotenia ľudstva,“ hovorí. (mar)

13) Má pravdu jedine v tom, že sa usilujú predovšetkým zo schopných a vybraných jedincov vychovať za seba nástupcov, ktorí vždy pokračujú v ich stopách za vytýčeným cieľom. Ostatní sú vykonávateľmi ich želaní a tvoria vlastnú silu top slobodomurárov a sionistov.


Uvedené stavy v tabuľke sú podľa dostupných správ z roku 1932:

Kontinent lóží bratov
1. Európa 9 007 791 735
2. Ázia 102 7 000
3. Afrika 86 4 500
4. Amerika Severná 18 000 3,509 000
Stredná 314 35 000
Južná 639 50 000
5. Austrália 2 020 192 000
Spolu: 30 168 4,589 235Niektorí bratia - autori a pramene (slobodomurárske časopisy) uvádzajú v uvedenom období celkový svetový počet Veľkolóži a ich odnoží na 144 (12 x 12 kmeňov), ktoré vraj združujú až 22 miliónov členov!
Každý by sa mal zamyslieť nad týmto počtom slobodomurárov ako tajnej spoločnosti, medzinárodne organizovanej a rozšírenej po celom svete. Prečo je tajná... čo vlastne sleduje... a na čo slúži tak obrovská "armáda".ľudí?!

SME: Na Slovensku majú podľa historikov slobodomurárske lóže tradíciu ešte z čias Rakúsko-Uhorska. Podľa historičky Kataríny Hradskej bolo pred prvou svetovou vojnou na Slovensku zaevidovaných 32 lóží a krúžkov so 477 členmi. Centrom bola Bratislava. Nové lóže vznikli počas Československej republiky, s názvami ako Fides, Most, Harmónia, Mlčanlivosť, Hort, Philantropia, Ján Kollár, Veritas a ďalšie. Stali sa súčasťou celosvetovej slobodomurárskej organizácie B‘nai B‘rith. Ich členmi boli ľudia všetkých národností žijúcich v Československu, až 70 percent však tvorili Židia. Všetky lóže boli zakázané autonómnou slovenskou vládou v októbri 1938, ich majetok bol zabavený. Po vojne nakrátko lóže obnovili svoju činnosť, po komunistickom prevrate v roku 1948 bola ich činnosť znovu zastavená. Ich pôsobenie sa obnovilo v roku 1990.

14) Dovolím si K. Hradskú v niektorých tvrdeniach poopraviť. Na Slovensku boli v tom období založené tieto lóže: Testvériség (Bratstvo –1922 ), Zips Unter Der Tatra (Bratský reťaz na úpätí Karpát –1894 a 20.4.1899 premenovaná na lóžu Szepes –Zips), Zur Verschwiegenheit (Mlčanlivosť), vedecký spolok Urania, Ján Kollár (28. šebatu AL 5685 = 20.1.1925), Most, P. J .Šafárik (9.1.1926), Comenius, Vatra, Veritas (Pravda), Ressurrexit (Vzkriesenie), Felicitas (Šťastie), Phoenix, Progressio, Gomor, Charitas, Kárpát, Fides, Concordia, krúžok Ján Milec (25.7.1930) atď.
Na zasadaní Najvyššej lóže IOBB z 5. až 8. mája 1935 bol oznámený Distrikt celkový stav lóži a počet bratov. ČSR patrí pod X. Distrikt má 16 lóži a 1882 bb.- členov.
(mar)

SME: [6. 5. 2003]

15) Uverejnený článok SME (spolu s anketou na internete) nie je taký nevinný ako sa nezasväteným ľuďom zdá. Jeho pravý cieľ spočíva v tom, aby lóže na Slovensku zistili, ako sa verejnosť postaví k slobodomurárstvu dnes, a čo o ňom vlastne mladá generácia vie, kto je zblbnutý prozápadne, dutý a manipuľovateľný...Slobodomurári veria a cítia sa v každom štáte tak silní, že im už nikto nemôže uškodiť, lebo kruh nad svetom aj slobodomurárskych snáh sa uzatvára. Do tohto kruhu má spadnúť aj Slovensko ak povie ANO v referende o vstupe do NATO a EÚ. To nie je náhoda, ale premyslený ťah, že začiatok referenda bol naplánovaný na 16.-17.mája 2003, kedy dôjde k zatmeniu Mesiaca (astrológovia vedia, čo mám na mysli), ani to, že br. Peter Bu 10 dní pred týmto dňom verejne vystúpil a priznal fungovanie slobodomurárov na Slovensku (dovtedy to všemožne utajovali). Rok 2003, v ktorom padne osudové rozhodnutie národa má hodnotu čísla 5, je to číslo Jupitera a znamená dobrodružstvo, cestovanie, skúsenosť – výstihuje charakter sľubovaných výhod po vstupe do EÚ.František Šteffek - astrológ
Bratislava
(Copyright)

Žiadne komentáre: